Študentská podnikateľská cena 2017

30. januára 2017
Nekomentované

Študentská podnikateľská cena 2017

a) Názov projektu: Celoslovenská súťaž študentských podnikateľských riešení „Študentská podnikateľská cena 2017“

b) Anotácia projektu (stručná charakteristika projektu): Jej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Snažíme sa podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali už počas štúdia aj realizovať t.z. po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby príp. firmy ktorú už budú mať aj svojich zamestnancov. Hlavnou úlohou tohto projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Títo mladí ľudia sú už počas svojho pôsobenia na VŠ pripravení pre prax hlavne tým, že už majú rozbehnuté podnikanie a chcú ho ďalej rozvíjať a rozširovať po jej absolvovaní. Pridaná hodnota je predovšetkým v tom, že je to určitý návod ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ na Slovensku a zároveň sú títo mladí ľudia potenciálnymi zamestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Aj týmto spôsobom je možné podporovať malé a stredné podnikanie na Slovensku. Zároveň v rámci histórie našej súťaže (10 ročníkov) sme pomohli rozvinúť biznis viacerým študentom-podnikateľom, nájsť im obchodných partnerov pomocou našich partnerských organizácií v 120 krajinách sveta. Na základe toho mohli prijať ďalších zamestnancov do svojich firiem
Zaujímavé podnikateľské nápady budú odmenení mentoringovými, konzultačnými a zároveň každý z nich získa prístup do obchodnej siete JCI po celom svete, v rámci, ktorej si bude môcť nájsť svojich obchodných partnerov(my im pritom sami pomôžeme) . Lídri piatich najlepších študentov -podnikateľov budú pozvaní na stretnutie s úspešnými podnikateľmi a zástupcami vyhlasovateľov projektu, kde predstavia svoju firmu a prezentujú svoje vízie ako aj plán rozvoja svojej firmy. Zároveň budú odpovedať na otázky zástupcov podnikateľského stavu. Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vyberie reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční vo Frankfurte nad Mohanom za účasti významných podnikateľov z celého sveta. Projekt je súčasťou súťaže „Global Student Entrepreneur Award“-najväčšej súťaže pre študentov-podnikateľov na svete
c) Vyhlasovateľ súťaže:JCI-Slovensko ( Junior Chamber International -Slovakia)
d) Charakter podujatia: neziskové, celoslovenský prínos
e) Územie realizácie: Slovenská republika
f) Podmienky súťaže:
1. Do súťaže sa môže prihlásiť študent dennej alebo externej formy štúdia na niektorej z fakúlt VŠ v SR
2. Študent musí byť vo veku 18 až 35 rokov.
3. Študent musí byť majiteľom alebo spolumajiteľom spoločnosti a zároveň uvedený v živnostenskom registri alebo v Obchodnom registri príslušného súdu.
4. Študent musí byť občanom SR
5. Študent vyplní prihlášku v slovenskom jazyku, ktorú nájde na webovej stránke www.student-podnikatel.sk. Vyplnená prihláška musí byť zaslaná najneskôr do 11.11.2017 online systémom.
6. Po uzatvorení súťaže, ktoré bude dané deadlinom zasadne rada garantov pre posudzovanie nominácií, ktorá vyberie 5 najlepších. Týchto 5 finalistov pozve na „hearing“, kde budú diskutovať s komisiou o ich podnikateľských ambíciách. Na základe „hearingu“ a diskusie, komisia vyberie absolútneho víťaz, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále súťaže vo Frankfurte nad Mohanom.. Všetci 5 finalisti budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a budú odmenení vecnými cenami ako aj mentoringom a konzultačnými službami. Zároveň budú udelené špeciálne ceny a to: Cena Mastercard za inovácie, Cena NAY Elektrodom, Cena Ministra školstva SR za najzaujímavejší nápad študenta-podnikateľa.
g) Cieľová skupina projektu: študenti VŠ, ktorí už reálne podnikajú počas štúdia.
h) Časový plán, začiatok a ukončenie projektu:
10.10.2017 – oficiálne vyhlásenie projektu
10.10 – 11.11.2017– mediálna kampaň v printových ako aj elektronických médiách, informačná kampaň vo forme plagátov na vysokých školách v SR, možnosť zúčastniť sa súťaže online systémom
11.11 – 24.11.2017 posudzovanie nominácií expertmi (Radou garantov) a zároveň výber 5 finalistov, hearing resp. diskusia s 5 finalistami.
posledný novembrový týždeň 2017– slávnostné vyhodnotenie projektu za účasti médií v Bratislave
.
i) Občianské združenie-organizátor:
JCI-Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia), IČO: 42126754
Dolnozemská cesta 1, 851 02 Bratislava
E-mail: jcslovakia@gmail.com, Tel: 0905 403 596

Maroš Meško

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.