Názov projektu:  Celoslovenská súťaž študentských podnikateľských riešení „Študentská podnikateľská cena  2015“

Anotácia projektu (stručná charakteristika projektu): Jej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Snažíme sa podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali už počas štúdia aj realizovať t.z. po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby príp. firmy ktorú už budú mať aj svojich zamestnancov.

Hlavnou úlohou tohto projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Títo mladí ľudia sú už počas svojho pôsobenia na VŠ pripravení pre prax hlavne tým, že už majú rozbehnuté podnikanie a chcú ho ďalej rozvíjať a rozširovať po jej absolvovaní. Pridaná hodnota je predovšetkým v tom, že je to určitý návod ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ na Slovensku a zároveň sú títo mladí ľudia potencionálnymi zamestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Aj týmto spôsobom je možné podporovať malé a stredné podnikanie na Slovensku, čo je pre nás dôležité hlavne v období ekonomickej krízy.

Zaujímavé podnikateľské nápady budú odmenení hodnotnými  vecnými cenami. Lídri piatich  najlepších  študentov -podnikateľov budú pozvaní na stretnutie s úspešnými podnikateľmi a zástupcami vyhlasovateľov projektu, kde predstavia svoju firmu a prezentujú svoje vízie ako aj plán rozvoja svojej firmy. Zároveň budú odpovedať na otázky zástupcov podnikateľského stavu. Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vyberie reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v Bangkoku v Thajsku za účasti významných medzinárodných podnikateľov.

Projekt je súčasťou súťaže „Global Student Entrepreneur Award“-najväčšej súťaže pre študentov-podnikateľov na svete

Vyhlasovateľ súťaže: JCI-Slovensko (Junior Chamber International -Slovakia) a dvojtýždenník PROFIT

Charakter podujatia: neziskové, celoslovenský prínos

Územie realizácie: Slovenská republika

Podmienky súťaže:

  • Do súťaže sa môže prihlásiť študent dennej alebo externej formy štúdia na niektorej z fakúlt VŠ v SR
  • Študent musí byť vo veku 18 až 35 rokov.
  • Študent musí byť majiteľom  alebo spolumajiteľom  spoločnosti a zároveň  pôsobí v exekutíve spoločnosti.
  • Študent musí byť občanom SR
  • Študent vyplní prihlášku v slovenskom jazyku, ktorú nájde na webovej stránke www.student-podnikatel.sk. Vyplnená prihláška musí byť zaslaná najneskôr do 18.10 2015 online systémom.

Po uzatvorení súťaže, ktoré bude dané deadlinom zasadne rada garantov pre posudzovanie nominácií, ktorá vyberie 5 najlepších. Týchto 5 finalistov pozve na „hearing“, kde budú diskutovať s komisiou o ich podnikateľských ambíciách. Na základe „hearingu“ a diskusie, komisia vyberie absolútneho víťaz, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále súťaže  v  Thajsku. Všetci 5 finalisti budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a budú odmenení vecnými cenami.

Cieľová skupina projektu: študenti VŠ, ktorí už reálne podnikajú počas štúdia.

Časový plán, začiatok a ukončenie projektu:


15.9.2015 – oficiálne vyhlásenie projektu

15.9 – 10.11.2015– mediálna kampaň v printových ako aj elektronických médiách, informačná kampaň vo forme plagátov na vysokých školách v SR, možnosť zúčastniť sa súťaže online systémom

10.11 – 22.11.2015 posudzovanie nominácií expertmi (Radou garantov) a zároveň výber 5 finalistov, hearing resp. diskusia s 5 finalistami.

posledný  novembrový týždeň 2015 – slávnostné vyhodnotenie projektu za účasti médií v Bratislave