Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2017/2018

Tlačová správa

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akad.rok 2017/2018

B r a t i s l a v a, 12.decembra – štrnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2017/2018. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidenta SR p. Andreja Kisku a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená z odborníkov menovaných garantmi projektu ako aj odborníkmi z radov partnerov projektu. Cenu si laureáti v 12 kategóriach prevzali v Pálfyho paláci, v stredu 12. decembra.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.
Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2017/2018 je :

Ing. Silvia Schmidtová, Ústav experimentálnej onkológie ,Biomedicínske centrum SAV v Bratislave

Ing. Silvia Schmidtová sa počas doktorandského štúdia venuje výskumu nádorov zo zárodočných buniek a identifikácii potenciálnych molekulárnych cieľov a signálnych dráh, ktoré by mohli zohrávať úlohu v ich chemorezistencii. Výsledky jej práce ukazujú, že dôležitú úlohu v rezistencii týchto nádorov zohrávajú bunky exprimujúce markery nádorových kmeňových buniek. Ich farmakologická inhibícia, prípadne kombinácia s chemoterapiou, naznačujú nové možnosti liečby refraktérnych nádorov.

Svoje pôsobenie na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra (UEO BMC) SAV začala pod vedením Mgr. Lucie Kučerovej, DrSc. v roku 2015, kedy po absolvovaní inžinierskeho štúdia (odbor – biotechnológia, medicínske inžinierstvo) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, nastúpila na Oddelenie molekulárnej onkológie ÚEO BMC SAV. Po prvom roku štúdia, kedy sa venovala téme génovej terapie na pokročilých metastatických modeloch, však prišla možnosť spolupráce s prof. MUDr. Michalom Megom, DrSc. (Národný onkologický ústav v Bratislave).
. Na tohtoročný pobyt na oddelení patológie v Erasmus MC, Rotterdam sa jej podarilo získať finančné príspevky od Slovenskej onkologickej spoločnosti, z projektu Erasmus+ a štipendium Ľudmily Sedlárovej-Rabanovej, ktoré je udeľované len jednému uchádzačovi ročne. Práve počas pobytu v Rotterdame bol jej mentorom prof. Leendert Looijenga, ktorý je uznávaným svetovým odborníkom v oblasti výskumu testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek. Na základe jej výsledkov z in vitro a in vivo experimentov, bude na Národnom onkologickom ústave začatá klinická štúdia pre pacientov, u ktorých dochádza k vzniku chemorezistencie. Výsledky svojej práce prezentovala na viacerých seminároch, domácich a zahraničných konferenciách. Medzi najvýznamnejšie patrí jej účasť na konferencii 9th Copenhagen Workshop on Testicular Germ Cell Cancer v Kodani, kde jej práca „Inhibition of Aldehyde Dehydrogenase by Disulfiram and Poly(ADPribose) Polymerase by Veliparib Reverts Cisplatin Resistance in Embryonal Carcinoma Cell Line“ získala medzinárodné ocenenie „Best Poster Award Supported by the European Academy of Andrology“.

Aktívne sa zúčastňovala projektov organizovaných Nadáciou Výskum rakoviny, či už ako dobrovoľníčka počas benefičných koncertov alebo účasťou na projekte Na kolesách proti rakovine. V rámci projektu Vedecké dielne – Onkológia každoročne prednášala študentom stredných škôl o dôležitosti prevencie nádorových ochorení a zúčastňovala sa na popularizácii onkologického výskumu

Cenu JCI-Slovensko za najvačší potenciálny prínos pre spoločnosť získala Mgr. Radivojka Bánová z Virologického ústavu, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave

Víťazi (laureáti) vo všetkých 12 kategóriách:

1.Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Milan Kapolka,PhD. -Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

2.Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Jozef Bendík,PhD.-Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

3.Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Ondrej Kaššák,PhD, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

4.Lekárske vedy, farmácia: Ing. Silvia Schmidtová Ústav experimentálnej onkológie ,Biomedicínske centrum SAV v Bratislave

5.Prírodné vedy, chémia: Mgr.Marcela Bučeková,PhD. ,Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave

6.Stavebníctvo, architektúra: Bc.Matúš Harčár, Stavebná fakulta TU v Košiciach

7.Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Šimon Saloň, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

8.Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika: Mgr. Michal Uhrin , Filozofická fakulta UK v Bratislave

9.Kultúra, umenie: Bc.Juraj Mydla, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

10.Ekonómia: Ján Široký, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

11.Právo: Bc.Lukáš Tomáš, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

12.Šport: Samuel Baláž, Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Maroš Meško

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.