Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2016/2017

Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2016/2017

1. Názov projektu: celoslovenská súťaž mladých ľudí (študentov VŠ v SR) – „Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2016/2017“

2. Anotácia projektu: (cieľ a prínos predloženého projektu): Študentská osobnosť Slovenska za akad. r. 2016/2017 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (Študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov).
Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Ďalej chceme motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. Chceme dať túto možnosť úspešným mladým ľuďom v rámci vysokých škôl v celej SR. Podujatie budeme propagovať vo všetkých ôsmych krajských mestách, kde pozveme zástupcov jednotlivých fakult – dekanov resp. prodekanov z príslušného regiónu, ako aj výnimočných študentov z jednotlivých fakúlt. Tu ich budeme informovať o cieloch podujatia, jeho význame pre vysoké školstvo na Slovensku, o systéme nominácie študentov, ako aj o celkovom priebehu projektu. Na týchto stretnutiach vidíme priestor pre prezentáciu nášho partnera v regiónoch. Ďalší benefit vidíme v ľudskom potenciáli – nominovaných z jednotlivých fakúlt, ktorých profili (životopisy) dostane náš partner k dispozícii. Študentské osobnosti Slovenska akad. r. 2016/2017 sa vyhlásia na slávnostnom podujatí druhý decembrový týždeň 2017 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma aj v zahraničí.

3. Vyhlasovateľ súťaže: Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International

Nad projektom prevzal záštitu prezident SR. Garantom podujatia je Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.

4. Pôsobnosť súťaže: celoslovenská

5. Územie realizácie: Slovenská republika

6. Charakter podujatia: neziskové, celospoločenský prínos

7. Podmienky súťaže: Do súťaže môže byť nominovaný študent VŠ vo veku od 18 až 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval ako osobnosť Slovenskej republiky bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty VŠ v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú. Nominácia študenta musí byť podpísaná dekanom príslušnej fakulty VŠ alebo riaditeľom vedeckého pracoviska doktoranda.

Nominovaný musí splniť nasledovné podmienky:

1. Nominovaný v akad.r. 2016/2017 bol vo vekovom rozmedzí 18 – 35 rokov t.j.dovŕšil hranicu 18 rokov, alebo neprekročil hranicu 35 rokov.
2. Nominovaný bol v akad.roku 2016/2017 riadnym študentom niektorej VŠ v rámci SR príp. pôsobil v rámci doktorandského štúdia na VŠ alebo na niektorom vedeckom pracovisku.
3. Nominovaný musí byť občanom SR.
4. Spolu s prihláškou musí byť zaslaná krátka charakteristika nominovaného (jeho profil ) v akej oblasti je aktívny a v čom je jeho výnimočnosť. ( napr. víťazi alebo medailisti študentských vedeckých, odborných činností v rámci Európy či sveta, držitelia rôznych patentov, vynálezov atď.).
5. Vyplnený nominačný formulár (prihláška) musí byť zaslaný najneskôr do 15.11.2017 (rozhoduje pečiatka podacej pošty) na adresu:

Junior Chamber International – Slovakia
Dolnozemská cesta 1
851 02 Bratislava, SR

na obálku treba uviesť heslo: „Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2016/2017, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na E- mail: jcslovakia@gmail.com
Podmienky súťaže budú rozposlané na jednotlivé vysoké školy v SR.
Informácie o podujatí budú uverejnené v dennej tlači a týždenníkoch.
Prihlášku bude možné nájsť na web stránke: www.studentskaosobnost.sk

Študijné odbory budú rozdelené do týchto kategórií:
1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
2. Strojárstvo, energetika
3. Informačné technológie a matematicko-fyzikálne vedy
4. Lekárske vedy, farmácia
5. Prírodné vedy,chémia
6. Stavebníctvo, architektúra
7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
8. Filozofia, politológia,sociológia, teológia
9. Právo
10. Kultúra, umenie
11. Ekonómia
12. Šport

8. Ceny pre súťažiacich: Víťazi v rámci jednotlivých kategórií obdržia diplom o víťazstve vo svojej kategórií Ďalej čakajú najlepších hodnotné ceny, ako aj finančná odmena. Absolútny víťaz získa osobitnú finančnú odmenu, zájazd do Londýna s návštevou Oxfordu a Cambridge ako aj ďalšie vecné ceny.

9. Výška obdržanej podpory: bude použitá na propagáciu podujatia na všetkých vysokých školách v SR, na ceny pre súťažiacich realizáciu podujatia, vyhotovenie informačných letákov v počte 5000 ks,, vyhotovenie bulletinu v počte 1500 ks.

10. Občianske združenie , inštitúcia – organizátor:
JCI – Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia)
Registračné číslo:VVS/1 – 900/90/-11687
IČO: 42126754
Adresa organizácie: Dolnozemská cesta č. 1, 851 02 Bratislava, SR
E-mail:jcslovakia@gmail.com

Maroš Meško

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.