Názov projektu:    celoslovenská súťaž mladých ľudí (študentov  VŠ v SR) – „Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2014/2015“

Anotácia projektu: (cieľ a prínos predloženého projektu): Študentská osobnosť Slovenska za akad. r. 2014/2015 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (Študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov). Ide o 11 ročník súťaže.

Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

Ďalej chceme motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. Chceme dať túto možnosť úspešným mladým ľuďom v rámci vysokých škôl v celej SR. Podujatie budeme propagovať vo všetkých ôsmych krajských mestách, kde pozveme zástupcov jednotlivých fakult – dekanov z príslušného regiónu, ako aj výnimočných študentov z jednotlivých fakúlt. Tu ich budeme informovať o cieloch podujatia, jeho význame pre vysoké školstvo na Slovensku, o systéme nominácie študentov, ako aj o celkovom priebehu projektu. Na týchto stretnutiach vidíme priestor pre prezentáciu nášho partnera v regiónoch. Ďalší benefit vidíme v ľudskom potenciáli – nominovaných z jednotlivých fakúlt, ktorých profili (životopisy) dostane náš partner k dispozícii. Študentské osobnosti Slovenska akad. r. 2014/2015 sa vyhlásia na slávnostnom podujatí  štvrtý novembrový týždeň 2015 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma aj v zahraničí.

Vyhlasovateľ súťaže: Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International

Nad projektom prevzal záštitu prezident SR. Garantom podujatia je Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.

Pôsobnosť súťaže: celoslovenská

Územie realizácie: Slovenská republika

Charakter podujatia: neziskové, celospoločenský prínos

Podmienky súťaže: Do súťaže môže byť nominovaný študent VŠ vo veku od 18 až 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval  ako osobnosť Slovenskej republiky bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty VŠ v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú. Nominácia študenta musí byť podpísaná dekanom príslušnej fakulty VŠ alebo riaditeľom vedeckého pracoviska doktoranda.

Nominovaný musí splniť nasledovné podmienky:

 • Nominovaný v  akad.r. 2014/2015 bol vo vekovom rozmedzí 18 – 35 rokov t.j.dovŕšil hranicu 18 rokov, alebo neprekročil hranicu  35 rokov.
 • Nominovaný bol v  akad.roku 2014/2015 riadnym študentom niektorej VŠ v rámci SR príp. pôsobil v rámci doktorandského štúdia na VŠ alebo na niektorom vedeckom pracovisku.
 • Nominovaný musí byť občanom SR.
 • Spolu s prihláškou musí byť zaslaná krátka charakteristika nominovaného (jeho profil ) v akej oblasti je aktívny a v čom je jeho výnimočnosť. ( napr. víťazi alebo medailisti študentských vedeckých, odborných činností v rámci Európy či sveta, držitelia  rôznych patentov, vynálezov atď.).
 • Vyplnený nominačný formulár (prihláška) musí byť zaslaný najneskôr do 20.10.2015 (rozhoduje pečiatka podacej pošty) na adresu:Junior Chamber International – Slovakia
  Dolnozemská cesta 1
  851 02 Bratislava, SR

na obálku treba uviesť  heslo: „Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2014/2014, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na E- mail: jcslovakia@gmail.com

Podmienky súťaže budú rozposlané na jednotlivé vysoké školy  v SR.

Informácie o podujatí budú uverejnené v dennej tlači a týždenníkoch.

Prihlášku bude možné nájsť na web stránke: www.studentskaosobnost.sk

Študijné odbory budú rozdelené do týchto kategórií:

 • Elektrotechnika, priemyselné technológie
 • Hutníctvo, strojárstvo, energetika
 • Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
 • Lekárske vedy, farmácia
 • Prírodné vedy,chémia
 • Stavebníctvo, architektúra
 • Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
 • Právo, filozofia, politológia,sociológia
 • Kultúra a umenie
 • Ekonómia
 • Šport

Ceny pre súťažiacich: Víťazi v rámci jednotlivých kategórií obdržia diplom o víťazstve vo svojej kategórií Ďalej čakajú  najlepších hodnotné ceny, ako aj finančná odmena. Absolútny víťaz získa taktiež „Cenu prezidenta SR “

Výška obdržanej podpory:  bude použitá na propagáciu podujatia na všetkých vysokých  školách v SR, realizáciu podujatia, vyhotovenie informačných letákov v počte 10 000 ks, ceny pre súťažiacich, vyhotovenie bulletinu v počte 10 000 ks.

Občianske združenie , inštitúcia – organizátor:
JCI – Slovensko  (Junior Chamber International – Slovakia)
Registračné číslo:VVS/1 – 900/90/-11687
IČO: 42126754
Adresa organizácie: Dolnozemská cesta č. 1, 851 02 Bratislava, SR
E-mail:jcslovakia@gmail.com