Mladý inovatívny podnikateľ 2017

30. januára 2017
Nekomentované

Mladý inovatívny podnikateľ 2017

1. Názov projektu: celoslovenská súťaž mladých kreatívnych podnikateľov „Mladý inovatívny podnikateľ 2017“
2. Anotácia projektu (stručná charakteristika projektu): „Mladý inovatívny podnikateľ 2017“ je národná súťaž mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej firme inovatívne postupy. Má podporiť na jednej strane chuť mladých ľudí do podnikania na Slovensku ako aj kreativitu, uplatňovanie nových postupov na druhej strane. „Mladý inovatívny podnikateľ 2017“ je súčasťou celosvetovej súťaže „Creative Young Entrepreneur Award“, ktorú organizuje naša materská organizácia Junior Chamber International, jedna z najväčších organizácií pre mladých lídrov a podnikateľov na svete. Organizácia má vyše 200 000 členov v 120 krajinách sveta. Slovenská republika sa do tejto súťaže zapojí po jedenásty krát. Domnievame sa, že malé a stredné podnikanie je základom dobre fungujúcej ekonomiky a malé a stredné firmy musia byť invenčné a kreatívne aby „prežili“ v tvrdej konkurencii. A práve mladí ľudia sú buď živnostníci alebo po väčšinou majitelia týchto malých a stredných firiem.
Projekt bude podporovaný na stretnutiach s podnikateľskou komunitou vo všetkých krajských mestách SR, ako aj v ďalších vybraných väčších mestách v SR t.z. pôjdeme pri propagácií priamo do regiónov Slovenska. Tu vidíme priestor na silnú ofenzívu ohľadom informovania o projekte t.j. medzi malými a strednými podnikateľmi v jednotlivých regiónoch Slovenska. Využijeme taktiež na tento účel regionálne podnikateľské periodiká, aby sa informácia dostala aj do menších miest. V spolupráci s agentúrami pre podporu podnikania oslovíme sieť RPIC a BIC, ktoré by mohli byť významným komunikačným kanálom v tomto projekte. Zároveň oslovíme clustre univerzít, vedecko-technologických združení, priemyselných podnikov. Taktiež budeme monitorovať príbehy úspešných slovenských inovatívnych firiem a oslovíme ich majiteľov resp. konateľov.
„Mladý inovatívny podnikateľ 2017“ sa vyhlási na slávnostnom podujatí v júni 2017 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Nominácie do súťaže, budú posudzovať predstavitelia podnikateľských združení ako aj významní, úspešní podnikatelia slovenských ako aj zahraničných spoločností pôsobiacich na Slovensku.
3. Vyhlasovatelia súťaže: JCI -Slovensko (Junior Chamber International- Slovakia) v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska a dvojtýždenníkom PROFIT .Projekt je organizovaný pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.
4. Pôsobnosť súťaže: celoslovenská
5. Územie realizácie: Slovenská republika
6. Charakter podujatia: neziskové, celospoločenský prínos
7. Podmienky súťaže: Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR a ktorý je vo veku 18 – 40 rokov. Akceptovateľné sú všetky právne formy podnikania. Podnikateľ vyplní formulár na internetovej stránke www.invencia.sk, ktorý bude identickým s medzinárodným formulárom priloženým v prílohe tohto projektu. Hlavný dôraz bude daný na aplikovanie inovatívneho prístupu vo svojom podnikaní. Po uzatvorení súťaže, ktoré bude dané deadlinom zasadne rada garantov (expertov) na posudzovanie nominácií, ktorá vyberie 5 najlepších. Týchto 5 finalistov pozve na „hearing“, kde budú diskutovať s komisiou o ich podnikateľských ambíciách. Na základe „hearingu“ a diskusie komisia vyberie absolútneho víťaza súťaže .
8. Ceny pre súťažiacich: Absolútny víťaz získa zájazd do Dubaja ( centra biznisu na Blízkom východe),obed s niektorým z EY Podnikateľov roka v SR, konzultačné služby, mentoring a vecné ceny. Všetci piati finalisti získajú zaujímavé vecné ceny.

9. Časový harmonogram projektu:
– 1.4. 2017 – začiatok mediálnej kampane
– 1.4 -20.5. 2017– mediálna kampaň v printových ako aj elektronických médiách
– 1.4. -20.5.2017– možnosť zúčastniť sa on-line systémom cez internet
-20.5.-30.5.2017 – posúdenie nominácii expertami a zároveň výber 5 finalistov, hearing, resp. diskusia s 5 finalistami.
-Druhý júnový týždeň 2017– slávnostné vyhodnotenie projektu za účasti médií
10. Občianske združenie – organizátor:

JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) IČO: 421 267 54
Dolnozemská cesta 1
851 02 Bratislava, SR
Email: jcslovakia@gmail.com

Maroš Meško

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.